RELACJA CZŁOWIEK- CZŁOWIEK

Relacja człowiek-człowiek przynosi pożądane skutki, jeżeli nauczyciel i kie­rownik podzielają przekonanie, że opiera się ona nie na narzuconej z zewnątrz strukturze, ale wynika ze wspólnego przedsięwzięcia. Ludzie nie uczą się i nie za­chowują w określony sposób wskutek podporządkowania się zewnętrznemu mode­lowi, lecz dzięki interakcjom społecznym w uzgodnionych granicach. Pole zgodno­ści obejmuje ludzi należących do danej… Czytaj więcej »

KROK WSTECZ

Jest to krok wstecz w stosunku do teorii naukowej, który oznacza odstąpienie od opisu i przepisu, ale jest krokiem do przodu, gdy chodzi o gromadzenie informacji, które mogą się przy­dać praktykom. W tym sensie teoretyzowanie w dziedzinie nadzoru podobne jest do teoretyzowania w dziedzinie programu.W dziedzienie nadzoru występują relacje między jednostką a jednostką czyli między… Czytaj więcej »

RÓŻNE OCZEKIWANIA

Oczekiwania są różne w zależności od pozycji. Niektórym pracownikom administracji może się wydawać, że głównym zadaniem nadzoru jest [ kierowanie tym, co robią nauczyciele i kontrolowanie ich. Innym zdaje się, że cho­dzi o pomaganie i ocenianie, czyli doradztwo metodyczne. Z kolei nauczyciele oczekują od pracowników nadzoru zachęty i pomocy.John Lovell i Kimball Wiles mówią o… Czytaj więcej »

TEORIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Badacze specjalizujący się w problematyce nadzoru pedagogicznego stają przed podobnymi problemami co programiści. Podobnie jak termin „program”, termin „nadzór” ma wiele znaczeń. Niekiedy nadzór definiuje się metaforycznie, na przy­kład jako spoiwo, dzięki któremu nieprzebrane elementy skutecznego procesu dy­daktycznego scalają się w efektywną szkołę, a działania jednostek i wymagania na­uczycieli łączą się z wymaganiami organizacji, co… Czytaj więcej »

PODSTAWOWE PRZESŁANKI

Podstawowe przesłanki poglądów Girouxa biorą się z teorii krytycznej, wszyst­kim jednak przyda się świadomość, że praca pedagogiczna ma służyć – jak powie­dział Giroux – rozwojowi krytycznych władz umysłowych młodzieży. W dodatku uczniom należy uświadomić, że sami też ponoszą odpowiedzialność za rozwijanie własnych możliwości myślenia krytycznego i refleksji krytycznej. Tego rodzaju po­glądy rzeczywiście znajdują się raczej… Czytaj więcej »

ROZMOWA DYDAKTYCZNA

Rozmowa dydaktyczna nie może toczyć się po omacku. Są w niej stano­wiące wynik namysłu twierdzenia, są pytania. Bliska jest w istocie postawie egzy­stencjalnej, kiedy to uczeń w toku rozmowy dydaktycznej dochodzi do wewnętrznej świadomości spraw i ludzi.Ideałem byłaby rozmowa uwewnętrzniona: uczeń uświadamia sobie, że może stać się innym człowiekiem. Stawiając sobie pytania o siebie, zobaczy… Czytaj więcej »

OPANOWANIE TREŚCI

Uczeń opanowuje treść zaczyna pojmować wiedzę jako efekt pracy wspólnoty uczonych. Skuteczny pro­ces dydaktyczny uświadamia uczniom, jak w działaniach ludzi przejawia się ich światopogląd i jak się go broni oraz jak poznaje się świat.Zwolennicy poglądu, że proces dydaktyczny ma na celu zachęcić uczniów do interpretowania materiału nauczania, zapewne przystaliby chętnie na metaforę „konwersacji” albo „dialogu” jako… Czytaj więcej »

WZIĘCIE POD UWAGĘ

Rozsądnie byłoby więc brać pod uwagę zarówno to, co dzieje się w klasie, jak i otoczenie społeczne, i w ten sposób uprawiać teorię procesu dydaktycznego. Na podstawie swoich badań Bennett i Desforges stwierdzili, że proces dydaktyczny prowadzi do dobrych rezultatów, jeśli nauczyciel dostrzega, że uczniowie są aktyw­ni i samodzielnie nadają znaczenie wiadomościom. Podobnie Lamm utrzymuje,… Czytaj więcej »

KONCENTRACJA NA CZYNNIKACH

Z kolei skoncentrowanie się na czynnikach politycznych i społecznych kieruje teorię dydaktyczną na badanie i ustalanie zachowań koniecznych, by uczniowie uzyskali świadomość polityczną i społeczną.Bennett i Desforges powiadają, że znajdujemy się obecnie w fazie poszukiwania teorii dydaktycznej, że odchodzimy od psychologii jako podstawy wyjaśniania i wyznaczania działań nauczycielskich. „Z psychologii nie płynie nic dobrego”. Badania… Czytaj więcej »

PROGRAM DYDAKTYCZNY A NAUCZANIE

Zvi Lamm utrzymuje, że przedmiotem teorii procesu dydaktycznego jest zacho­wanie nauczyciela. Stanowisko to jest sprzeczne z teorią psychologiczną, dla której najważniejsze jest zachowanie ucznia. Psychologiczne teorie uczenia się są zazwy­czaj opisowe, podczas gdy teorie dydaktyczne są z reguły preskryptywne: powiada­ją, jak ma działać nauczyciel i który z możliwych sposobów pracy wybrać. Celem teorii dydaktycznej jest… Czytaj więcej »