KONSTRUOWANIE MODELÓW

Konstruowanie modelów może pomóc w dokonaniu syntezy zgomadzonych in­formacji na temat badanego zjawiska. Model nie jest tożsamy z teorią, choć terminy te bywają używane zamiennie. Raczej reprezentuje on pewien aspekt teorii, pozwa­la lepiej w nią wniknąć i tworzyć. Modele pomagają ekonomicznie uporządkować i wyjaśniać nagromadzone w wielkiej liczbie dane i pozwalają śledzić proc es nara­stania teorii. Ujawniają też pytania, na które trzeba znaleźć odpowiedź, jeśli two­rzenie teorii ma postępować. W nauce modele pełnią taką rolę, jak w języku meta­fory. Podsuwają argumenty, odwołując się do analogii i wyszukując podobieństwo między tym, co znane, a tym, co nieznane. Mają modele i wady. Mogą bowiem zachęcić do nadmiernych uogólnień, pod­sunąć logicznie błędne rozumowania, fałszywie wskazać związki między zmienny­mi, włączyć nieprawdziwe założenia dotyczące konstruktu, odwołać się do niepew­nych danych i prowokować do poświęcenia energii na niepotrzebne prace.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *